Algemene voorwaarden

MG-verkoopstyling 

Artikel 1 Algemeen

Dit zijn de algemene voorwaarden van MG-verkoopstyling.

Het adres van MG-verkoopstyling is: Jacob Catsstraat 71, 9716 GB Groningen, met het KvK-nummer 73801186.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via contact@mg-verkoopstyling.nl, 0657935449 of per post.

MG-verkoopstyling heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

1.1. Definities

a. MG-verkoopstyling te Groningen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73801186, gevestigd aan Jacob Catsstraat 71 te Groningen. 

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met MG-verkoopstyling te Groningen een overeenkomst sluit. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en u (Opdrachtgever). Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden.

c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en MG-verkoopstyling te Groningen. De opdracht komt tot stand wanneer de opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met MG-verkoopstyling te Groningen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MG-verkoopstyling te Groningen en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht 

MG-verkoopstyling te Groningen draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit. 

Artikel 3 Levertijd 

3.1. De door MG-verkoopstyling te Groningen opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen. 

3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van MG-verkoopstyling te Groningen een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen. 

Artikel 4 Verkregen informatie en documenten 

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook. 

Artikel 5 Prijs 

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W. 

5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclameuitingen) kunnen door MG-verkoopstyling te Groningen te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen. 

Artikel 6 Betaling 

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MG-verkoopstyling te Groningen op de factuur aan te geven wijze. 

6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever. 

6.3. Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van MG-verkoopstyling te Groningen op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van MG-verkoopstyling te Groningen. 

6.4. Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

2. De prijs is exclusief eventuele onkosten van de opdrachtnemer en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

7.1. MG-verkoopstyling te Groningen kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. MG-verkoopstyling te Groningen is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door MG-verkoopstyling te Groningen geleverde dienst(en). 

7.2. MG-verkoopstyling te Groningen is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. MG-verkoopstyling te Groningen biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen. 

7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MG-verkoopstyling te Groningen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan MG-verkoopstyling te Groningen worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is MG-verkoopstyling te Groningen niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan MG-verkoopstyling te Groningen zijn verstrekt, heeft MG-verkoopstyling te Groningen het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. 

7.4. MG-verkoopstyling te Groningen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat MG-verkoopstyling te Groningen is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor MG-verkoopstyling te Groningen kenbaar behoorde te zijn. 

7.5. MG-verkoopstyling te Groningen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

7.6. Indien MG-verkoopstyling te Groningen desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. 

7.7. Alle aanspraken jegens MG-verkoopstyling te Groningen die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij MG-verkoopstyling te Groningen zijn ingediend, vervallen door verjaring. 

Artikel 8 Overmacht 

8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt MG-verkoopstyling te Groningen ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst. 

8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar MG-verkoopstyling te Groningen geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben. 

Artikel 9 Klachtenregeling 

9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan MG-verkoopstyling te Groningen kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen. 

9.2. Indien een klacht gegrond is, zal MG-verkoopstyling te Groningen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door MG-verkoopstyling te Groningen worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. MG-verkoopstyling te Groningen zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 10 Diversen 

10.1. MG-verkoopstyling te Groningen is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen. 

10.2. Indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is MG-verkoopstyling te Groningen gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden. 

10.3. MG-verkoopstyling te Groningen is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift MG-verkoopstyling te Groningen tot mededeling verplicht. 

10.4. MG-verkoopstyling te Groningen heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat MG-verkoopstyling te Groningen de opdracht heeft uitgevoerd. 

10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en MG-verkoopstyling te Groningen is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. 

Artikel 11 

11.1. De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van MG-verkoopstyling te Groningen voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst. 

11.2.De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door MG-verkoopstyling te Groningen gebruikt kunnen worden. 

11.3. Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 12 Verwerking Persoonsgegevens 

12.1 Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van MG-verkoopstyling te Groningen persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. MG-verkoopstyling te Groningen verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring. 

12.2 In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt MG-verkoopstyling nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.